ПЛОЧИ ОТ РУСЕНСКИ ВАРОВИК

Физико-химични
Якост на натиск във въздушно сухо състояние 181×105 N/m2,
във водонапито състояние 104 N/m2
Обемна маса 2,22 Mg/m3
Обемно тегло 2700 kg/m3
Специфична плътност 2700 kg/m3
Обем на порите 17,4%
Водопопиваемост до постоянна маса 7,59 %
Коефициент на мразоустойчивост 0.45
Коефициент на размекване 0.94
Загуба на маса след 5-кратно замразяване размразяване 0,0g