Уведомление “ЦЕНОВО 2”

О Б Я В А На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67/2019 г.) У В Е Д О М Я В А М Е Всички заинтересовани физически и юридически лица, че...