Уведомление „Ценово 1“

О Б Я В А
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67/2019 г.)
У В Е Д О М Я В А М Е
Всички заинтересовани физически и юридически лица, че „СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ“ АД има инвестиционно предложение „Добив на строителни материали в находище „Ценово 1“ – варовици за хидротехнически съоръжения, село Ценово, община Ценово, област Русе ”.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Ценово, кметство Ценово или в РИОСВ – Русе, „Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000.

СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ АД
20.01.2021 г.                          
гр. Русе