О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67/2019 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че „СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ“ АД има инвестиционно предложение „Добив на строителни материали в находище „Ценово 2“ – варовици за хидротехнически съоръжения в землището на Ценово, община Ценово, област Русе”.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Ценово, кметство Ценово или в РИОСВ – Русе, „Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000.

30.11.2022                                                                                                       СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ АД

 

 

 

Свали документ

НАЗАД