Уведомление „Батин – Канарите 2“

О Б Я В А
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67/2019 г.)
У В Е Д О М Я В А М Е
Всички заинтересовани физически и юридически лица, че „СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ“ АД има инвестиционно предложение „Добив на строителни материали в находище „Батин – Канарите 2“ – варовици за хидротехнически съоръжения, село Горно Абланово, община Борово, област Русе”.

Всички, желаещи да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Борово, кметство Горно Абланово или в РИОСВ – Русе, „Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000.

СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ АД 20.01.2021 г.
гр. Русе